NCK
  • RCKiK w Lublinie szczególnie zaprasza dawców krwi grupy ZERO Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Dawcy z grupą AB Rh+ - zaproszenie do oddawania osocza
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Ogłoszenia BIP

Dyrektor
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ogłasza konkurs
na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8,  20-078 Lublin

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U z 2018r., poz. 393) oraz Regulaminu przeprowadzenia konkursu.

 

  1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko Zastępcy dyrektora do Spraw Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (RCKiK) może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

1)        tytuł zawodowy lekarza;
2)        prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)        tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;
4)        co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;

 

  1. Dodatkowo preferowane:

1)        wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych RCKiK;
2)        dobra znajomość problematyki i przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym przepisów dotyczących służby krwi;
3)        znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych;
4)        umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem;
5)        kreatywność, samodzielność, komunikatywność;
6)        zdolności menedżerskie.

 

Kandydaci powinni przedłożyć:

1)        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji;
2)        dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty;
3)        opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy;
4)        inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5)        oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub  zakazu zajmowania określonego stanowiska;
6)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7)        oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na  stanowisko objęte konkursem;
8)        CV.

 

            Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.

 

Dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji kandydat dostarcza w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Pozostałe dokumenty, w oryginale albo kopii poświadczonej przez kandydata, należy składać w zamkniętej kopercie podając  imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy. Koperta ta powinna zostać umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych RCKiK w Lublinie

-        bezpośrednio w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Kancelarii;

-        albo przesłać na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Żołnierzy Niepodległej 8,
20-078 Lublin.

 

            Termin składania ofert upłynie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

 

            Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, podczas rozmów kwalifikacyjnych, o których terminie kandydaci poinformowani zostaną indywidualnie, przy czym rozpatrzenie powinno nastąpić do 60 dni, od upływu terminu do składania dokumentów aplikacyjnych.

 

            Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

 

            Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

 

            Z kandydatem wybranym w drodze konkursu, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

 

            Kandydatom na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych udostępnia się materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

            Materiały udostępnione są do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:25 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. (81) 532 53 18.

Partnerzy

facebook