NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Dział Ekspedycji

Dział Ekspedycji realizuje zadania w zakresie przyjmowania, ewidencji, przechowywania i wydawania krwi i jej składników oraz koncentratów czynników krzepnięcia.

 

Do zadań Działu Ekspedycji należy:

- przyjmowanie składników krwi przeznaczonych do wydania do lecznictwa oraz koncentratów czynników krzepnięcia otrzymanych do dystrybucji w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.
- przechowywanie składników krwi oraz koncentratów czynników krzepnięcia, w ściśle określonych i w sposób ciągły kontrolowanych warunkach.
- przyjmowanie i realizacja zamówień - wydawanie podmiotom leczniczym składników krwi oraz koncentratów czynników krzepnięcia.
- prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów składników krwi i koncentratów czynników krzepnięcia.
- bieżąca kontrola stanu zapasów składników krwi i koncentratów czynników krzepnięcia i monitorowanie obrotu nimi.
- nadzór nad warunkami transportu składników krwi, koncentratów czynników krzepnięcia oraz próbek krwi przewożonych z RCKiK i do RCKiK w Lublinie.
- nadzór nad pracą urządzeń chłodniczych działających w RCKiK oraz obsługa systemu monitorującego temperaturę.
- monitorowanie zdarzeń i sytuacji mogących stwarzać zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej składniki.

 

Dział Ekspedycji RCKiK w Lublinie wydaje do lecznictwa następujące składniki krwi:

1. koncentrat krwinek czerwonych (KKCz):

 • koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym bez kożuszka leukocytarno - płytkowego (KKCz / RW bez koż. l.-pł.)
 • ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym (UKKCz / RW)
 • napromieniowany koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym bez kożuszka leukocytarno - płytkowego (NKKCz / RW bez koż. l.-pł.)
 • napromieniowany ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym (NUKKCz / RW)
 • ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych zawieszony w świeżo mrożonym osoczu - krew pełna rekonstytuowana (KPR) do transfuzji wymiennej
 • przemywany koncentrat krwinek czerwonych (PKKCz)

2. koncentrat krwinek płytkowych (KKP):

 • zlewany napromieniowany ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych (Zl. NUKKP)
 • napromieniowanu ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy (NUKKP - Af.)
 • rekonstytuowany koncentrat krwinek płytkowych (RKKP)
 • przemywany koncentrat krwinek płytkowych (PKKP)
 • mrożony koncentrat krwinek płytkowych (MKKP)

3. osocze świeżo mrożone (FFP):

 • osocze świeżo mrożone po (FFP) karencji
 • osocze świeżo mrożone po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych (FFP inaktywowane)

4. krioprecypitat

Szczegóły dotyczące wydawanych składaników krwi dostępne są na stronie internetowej RCKiK w Lublinie w zakładce „Informacje dla szpitali” - „Składniki krwi”.

 

Do dystrybucji w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne” w Dziale Ekspedycji RCKiK w Lublinie dostępne są :

 • koncentrat VIII czynnika krzepnięcia
 • koncentrat IX czynnika krzepnięcia
 • koncentrat VIII czynnika krzepnięcia zawierający czynnik von Willebranda
 • koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC)
 • koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC)
 • koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa
 • desmopresyna w postaci dożylnej i donosowej.

Szczegóły dotyczące sposobu zamawiania koncentratów czynników krzepnięcia oraz wskazania do ich wydania w ramach w/w programu dostępne są na stronie internetowej RCKiK w Lublinie w zakładce „Informacje dla szpitali” - „Zamawianie koncentratów czynników krzepnięcia”.

Partnerzy

facebook