NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Dawcy z grupą AB Rh+, A Rh+, B RH+ - zaproszenie do oddawania osocza i płytek
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 

 


 

Zatrudni: Referenta lub specjalistę ds. ewidencji faktur, środków trwałych i wyposażenia

Miejsce pracy : Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie rejestru/ewidencji faktur zakupowych , ich rozliczanie pod kątem zgodności z  zawartymi umowami, zleceniami, zamówieniami;
 • Opisywanie faktur zakupowych pod kątem rozliczenia kosztów na poszczególne komórki organizacyjne;
 • Terminowe przekazywanie opisanych faktur do Działu Finansowo-Księgowego;
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami;
 • Prowadzenie ilościowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w systemie informatycznym, w tym : wystawianie dokumentów OT, przesunięć środków trwałych itp.;
 • Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji środków trwałych w systemie informatycznym;
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek użytkowanych w RCKiK;
 • Sporządzanie  rocznych deklaracji na podatek od nieruchomości;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań dla właściwych organów dot. ilości wytwarzanych odpadów medycznych, na podstawie  kart ewidencji odpadów;
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości;
 • Udział w akcjach poboru krwi oraz promocji honorowego krwiodawstwa;

 

Nasze wymagania:

 • Wskazane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu prawa administracyjnego, średnie ekonomiczne;
 • Wskazane 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku obejmującym zadania opisane wyżej,
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań opisanych wyżej;
 • Znajomość obsługi programów komputerowych , w tym z zakresu ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie powierzonych obowiązków;
 • Umiejętność właściwej organizacji pracy na stanowisku;
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność;
 • Odpowiedzialność, dokładność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych  obowiązków;
 • Wskazane prawo jazdy kat. B;

 

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia do pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Lublin, 06.03.2019 r.


 

Zatrudni: Lekarzy

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Warunki pracy:

 • kwalifikacja krwiodawców do oddania krwi w akcjach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK na terenie województwa lubelskiego
 • zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia

 

Lublin, 26.02.2019 r.


 

Zatrudni: Pielęgniarki / pielęgniarzy lub ratowników medycznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia szkoły na kierunku pielęgniarstwo / ratownik medyczny
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • praca polegająca na administracyjnej obsłudze oraz poborze krwi podczas akcji wyjazdowych krwiodawstwa organizowanych poza siedzibą RCKiK

 

Lublin, 26.02.2019 r.


 

Zatrudni: Specjalistę ds. Zamówień Publicznych  

Miejsce pracy: Lublin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z powierzonych zadań do realizacji i odpowiedzialność za zachowanie kompletności powierzonej dokumentacji
 • planowanie i realizacja postepowań
 • weryfikacja przebiegu realizacji umów pod kątem zgodności z ofertami, terminami, zwrotu / zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, pism, realizacja według zatwierdzonej kolejności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • uczestniczenie w pracach komisji jako sekretarz, członek lub przewodniczący komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz prowadzenie pod kierunkiem dokumentacji postępowań
 • udostępnienia informacji publicznej w zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia RCKiK
 • nadzór nad realizacją zawartych umów/ zamówień w zakresie zgodności faktur z ofertami

 Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia, zamówienia publiczne
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz procedur przetargowych
 • doświadczenie w przygotowywaniu postepowań o zamówienie publiczne
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, sumienność, dokładność
 • dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i otwartość na współpracę
 • budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • dobra znajomość MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość awansu, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

 

Zatrudni: Pielęgniarkę

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • współpracę z firmami audytorskimi
 • kierunkowego wykształcenia,
 • aktualne prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • umiejętności efektywnej pracy w zespole,
 • łatwego nawiązywania kontaktów,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie i/lub w zespole wyjazdowym na akcje poboru krwi
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

 

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Spraw Pracowniczych


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie  zgodnie z ustawą z dnia 08 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Lublin, 06.03.2019 r.

Partnerzy

facebook