NCK
 • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


 

Zatrudni: lekarza do pracy w Terenowym Oddziale RCKiK w Białej Podlaskieji

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców
  w Terenowym Oddziale i na ekipach wyjazdowych
 • do oddania krwi,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń,

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 29.11.2019 r. 


 

Zatrudni: Specjalistę ds księgowości

Miejsce pracy: Lublin

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Udział w prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z przepisami prawa, w tym:
 • prowadzenie rachunkowości RCKiK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej RCKiK w sposób zabezpieczający terminowe egzekwowanie należności, regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, dochodzenie roszczeń spornych,
 • rozliczanie RCKiK z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań, analiz i raportów finansowych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych obowiązujących dokumentów księgowych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, lub inne, uprawniające do wykonywania zadań księgowego,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Bardzo dobra,  praktyczna znajomość zasad rachunkowości, prawa podatkowego i innych odpowiednich przepisów prawa,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • Komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 31.10.2019 r. 


 

Zatrudni: młodszego / starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Ilość wakatów: 2

Opis zadań:

 • Wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi procedurami,
 • Zapewnienie jakości wykonywanych badań  poprzez kontrolę odczynników
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Obsługę  analizatorów,
 • Przestrzeganie stosownych procedur i instrukcji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy w zespole

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wymiar czasu pełny etat
 • Równoważny system pracy
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

 

Lublin, 04.10.2019 r. 


 

 

Zatrudni: Kierownika działu personalnego 

Miejsce pracy: Lublin 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników RCKiK,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (kompletowanie dokumentów, umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, prowadzenie teczek akt osobowych, świadectwa pracy, ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych pracownikach),
 • nadzór i kontrola przestrzegania Regulaminu Pracy: prowadzenie kart ewidencji czasu pracy,
 • dokonywanie rozliczeń kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie itp.),
 • wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • wspieranie pracowników i przełożonych w obszarze kadrowym,
 • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników),

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: z zakresu prawa pracy,  zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, ustawę o działalności leczniczej w zakresie rzutującym na prawa i obowiązki pracownicze ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawy o publicznej służbie krwi, ,
 • dobra znajomość MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość awansu, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

Lublin, 26.08.2019 r.


 

Zatrudni: Kierownika Pracowni Badań Konsultacyjnych w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • tytułu diagnosty laboratoryjnego lub lekarza,
 • specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub transfuzjologii klinicznej,
 • uprawnień serologicznych,
 • umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy własnej, odporności na stres,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego

Lublin, 07.08.2019 r. 

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl


Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko ………......…………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane.


1.     Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, wpisane do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003874, oraz do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000018652, NIP: 712-24-27-252, REGON: 431029412

2.     Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik.lublin.pl

3.     Państwa dane będą przetwarzane w celu:

        a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

        b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

         c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).

4.     Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.

5.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6.     Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.     Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@rckik.lubllin.com.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 81 532 89 32 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Lublin, 29.11.2019 r.

Partnerzy

facebook