NCK
 • Koronawirus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę
 • KVPNG

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


 

Dyrektor

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8,  20-078 Lublin

 

            Konkurs przeprowadza się w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 393 z późn.zm.) oraz Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

 

 1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko Zastępcy dyrektora do spraw Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (RCKiK) może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

1)      tytuł zawodowy lekarza;

2)      prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej;

3)      tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

4)      co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;

 

 1. Dodatkowo preferowane:

1)     wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych RCKiK;

2)      dobra znajomość problematyki i przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym przepisów dotyczących służby krwi;

3)      znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych;

4)      umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem;

5)      kreatywność, samodzielność, komunikatywność;

6)      zdolności menedżerskie.

 

Kandydaci powinni przedłożyć:

1)     podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji;

2)     dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty;

3)     opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy;

4)     inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5)     oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub  zakazu zajmowania określonego stanowiska;

6)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7)     oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na  stanowisko objęte konkursem;

8)     CV;

9)     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby prowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych RCKiK w Lublinie.

 

                Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.

 Dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji kandydat dostarcza w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Pozostałe dokumenty, w oryginale albo kopii poświadczonej przez kandydata, należy składać w zamkniętej kopercie podając  imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy. Koperta ta powinna zostać umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych RCKiK w Lublinie

-         bezpośrednio w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Kancelarii;

-         albo przesłać na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Żołnierzy Niepodległej 8,  20-078 Lublin.

 

                Termin składania ofert upłynie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

                 Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, podczas rozmów kwalifikacyjnych, o których terminie kandydaci poinformowani zostaną indywidualnie, przy czym rozpatrzenie powinno nastąpić do 60 dni, od upływu terminu do składania dokumentów aplikacyjnych.

                 Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2, będzie skutkował tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

                Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

                Z kandydatem wybranym w drodze konkursu, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

                Kandydatom na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych udostępnia się materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

                Materiały udostępnione są do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:25 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. (81) 532 53 18.

 

Lublin, 24.02.2020 r.


 

Zatrudni: lekarza do pracy w Terenowym Oddziale RCKiK w Zamościu

Miejsce pracy: Zamość

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców do oddania krwi w Terenowym Oddziale w Zamościu i na ekipach wyjazdowych,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 18.02.2020 r.


Zatrudni: specjalistę ds. promocji i marketingu

Miejsce pracy:  północna część województwa lubelskiego (miasto Biała Podlaska, powiaty: bialski, radzyński, parczewski, łukowski)

Zadania na stanowisku:

Prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych na obszarze działania Oddziału Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej w celu pozyskania nowych krwiodawców.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • ukończonych kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia przy prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych,
 • prawo jazdy kat. B
 • biegłej znajomości obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • kreatywności,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów,
 • sumienności, terminowości i dokładności w działaniu,
 • dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych.

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 17.02.2020 r.


Zatrudni: informatyka

Miejsce pracy: Lublin

 

Główne obowiązki:

 • Administrowanie siecią komputerową, zapewnienie jej sprawności oraz nadzór nad jej prawidłową eksploatacją i bezpieczeństwem (tworzenie procedur bezpieczeństwa sieci w świetle obowiązujących przepisów, zarządzanie urządzeniami sieciowymi);
 • Rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym, instalowanie stanowisk komputerowych i oprogramowania;
 • Nadzór nad sprawnością działania systemów informatycznych w RCKiK w Lublinie i oddziałach terenowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższe
 • doświadczenia zawodowego z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy
 • umiejętności zarządzania siecią komputerową LAN i WAN oraz jej składnikami;
 • znajomości systemów operacyjnych MS Windows, LINUX i specjalistycznych programów narzędziowych wspomagających pracę biurową;
 • wiedzy z zakresu technologii VPN (Virtual Private Network);
 • umiejętności projektowania i zarządzania stronami internetowymi (HTML, CSS, PHP);
 • znajomości pakietów biurowych MS Office.

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  

Lublin, 17.02.2020 r.


 

Zatrudni: młodszego/starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Czynników Zakaźnych oraz Krwinek Płytkowych i Białych w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Wykonywanie badań wirusologicznych i kiłowych oraz z zakresu HLA i HPA.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 • mile widziany tytuł specjalisty z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, mikrobiologii medycznej lub laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole;

Warunki pracy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 03.02.2020 r.


 

Zatrudni: młodszego/starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Badań Konsultacyjnych w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy:  Lublin

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Wykonywanie badań immunohematologicznych konsultacyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 • preferowane posiadanie uprawnień serologicznych;
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole;

Warunki pracy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 03.02.2020 r.


Zatrudni:  asystentaw Pracowni Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej w Dziale Zapewnienia Jakości

Miejsce pracy:  Lublin

Opis zadań:

 • Wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi procedurami.
 • Zapewnienie jakości wykonywanych badań.
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Obsługę  analizatorów – cytometru przepływowego, hematologicznych.
 • Przestrzeganie stosownych procedur i instrukcji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole.

Warunki pracy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizacja specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
 • świadczenia socjalne 

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 16.01.2020 r.


 

 

Zatrudni  kierownika Działu Dawców i Ekspedycji

Miejsce pracy: teren województwa lubelskiego (siedziba i oddziały RCKiK w Lublinie oraz podmioty lecznicze woj. lubelskiego)

Zadania na stanowisku:

 • Organizacja pracy podległego personelu oraz nadzór nad prawidłowym jej wykonaniem.
 • Nadzór nad organizacją pracy Działu w zakresie przyjmowania, ewidencji, przechowywania i wydawania krwi i jej składników i czynników krzepnięcia oraz prowadzonej odnośnej dokumentacji.
 • Dobra znajomość i ścisłe przestrzeganie aktualnych przepisów i procedur oraz prowadzenie odnośnej dokumentacji w zakresie:
  • kwalifikowania dawców do oddawania krwi i jej składników,
  • kwalifikowania dawców do zabiegów immunizacji krwinkami ludzkimi,
  • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu nowych krwiodawców.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza oraz tytułu specjalisty zgodnego z profilem działu; 
 • minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie w tym 2 lat w Dziale Dawców i/lub Dziale Ekspedycji;
 • aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt);
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@rckik.lublin.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 03.01.2020 r.


 

Zatrudni: lekarza transfuzjologa

Miejsce pracy: teren województwa lubelskiego (siedziba i oddziały RCKiK w Lublinie oraz podmioty lecznicze woj. lubelskiego)

Zadania na stanowisku:

 • kontrolę działalności wszystkich pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej, banków krwi oraz gospodarki krwią w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego oraz prowadzenie dokumentacji w/w kontroli. Analiza protokołów kontroli gospodarki krwią oraz realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • udział w kontrolach Terenowych Oddziałów i Działów RCKiK w Lublinie w zakresie rekrutacji i kwalifikacji dawców, pobierania krwi i jej składników oraz prowadzenie dokumentacji w/w kontroli we współpracy z Działem Zapewnienia Jakości;
 • udział w audytach zewnętrznych RCKiK w Lublinie oraz przygotowanie dokumentacji do w/w audytów;
 • konsultacja reakcji niepożądanych związanych z donacją, ze szczególnym uwzględnieniem  poważnych niepożądanych reakcji u dawcy i biorcy;
 • kompleksowe monitorowanie przypadków powikłań poprzetoczeniowych oraz innych niepożądanych zdarzeń, związanych z przeprowadzaniem zabiegów przetaczania składników krwi, zaistniałych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego:

             - prowadzenie i nadzór nad całością dokumentacji obejmującej m.in. rejestr zgłaszanych sytuacji i sprawozdawczości,

             - analiza zaistniałych przypadków.

 • prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego podmiotów leczniczych woj. Lubelskiego;
 • szkolenia lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych woj. lubelskiego we współpracy z Kierownikiem DZJ;
 • nadzór nad procedurami gospodarki krwią w woj. lubelskim we współpracy z Kierownikiem Działu Zapewnienia Jakości;
 • udzielanie porad i konsultacji lekarskich w zakresie leczenia składnikami i produktami krwiopochodnym;
 • analiza odchyleń dotyczących leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego we współpracy z Kierownikiem DZJ;
 • udział w opracowaniu Standardowych Procedur Operacyjnych dla Działu Dawców i Ekspedycji;
 • wdrożenie nowych pracowników w organizację pracy w Sekcji Ekspedycji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • specjalizacji z transfuzjologii klinicznej;
 • aktualne orzeczenie lekarskie.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (kontrakt);
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 19.12.2019r.


 

Zatrudni: lekarza do pracy w Terenowym Oddziale RCKiK w Białej Podlaskiej

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Zadania na stanowisku:

 • badanie i kwalifikowanie dawców oraz kandydatów na dawców
  w Terenowym Oddziale i na ekipach wyjazdowych
 • do oddania krwi,
 • kwalifikowania osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,
 • informowanie krwiodawców o ich stanie zdrowia, wydawanie odpowiednich skierowań i wyników badań,
 • udzielanie fachowej pomocy lekarskiej krwiodawcom oraz osobom zgłaszającym się do pobrania próbek krwi do badań laboratoryjnych w razie zasłabnięć i omdleń,

Od kandydatów oczekujemy:

 • dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • aktualne orzeczenie lekarskie

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę zlecenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 29.11.2019 r. 


 

Zatrudni: Specjalistę ds księgowości

Miejsce pracy: Lublin

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Udział w prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z przepisami prawa, w tym:
 • prowadzenie rachunkowości RCKiK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej RCKiK w sposób zabezpieczający terminowe egzekwowanie należności, regulowanie zobowiązań, należytą ochronę środków pieniężnych, dochodzenie roszczeń spornych,
 • rozliczanie RCKiK z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań, analiz i raportów finansowych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych obowiązujących dokumentów księgowych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, lub inne, uprawniające do wykonywania zadań księgowego,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • Bardzo dobra,  praktyczna znajomość zasad rachunkowości, prawa podatkowego i innych odpowiednich przepisów prawa,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • Komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Lublin, 31.10.2019 r. 


 

Zatrudni: młodszego / starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Ilość wakatów: 2

Opis zadań:

 • Wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi procedurami,
 • Zapewnienie jakości wykonywanych badań  poprzez kontrolę odczynników
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Obsługę  analizatorów,
 • Przestrzeganie stosownych procedur i instrukcji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 • zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole.

Warunki pracy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wymiar czasu pełny etat
 • Równoważny system pracy
 • Świadczenia socjalne
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy

 

Lublin, 04.10.2019 r. 

 


 

Zatrudni: Kierownika Pracowni Badań Konsultacyjnych w Dziale Laboratoryjnym

Miejsce pracy: Lublin

Od kandydatów oczekujemy:

 • tytułu diagnosty laboratoryjnego lub lekarza,
 • specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub transfuzjologii klinicznej,
 • uprawnień serologicznych,
 • umiejętności pracy w zespole, organizacji pracy własnej, odporności na stres,
 • sumienności, odpowiedzialności i zaangażowanie w pracę.

Warunki pracy:

 • miejsce pracy RCKiK w Lublinie
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – pełny etat
 • konkurencyjne wynagrodzenie

 

Lublin, 07.08.2019 r. 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres rekrutacja@rckik.lublin.pl lub bezpośrednio do siedziby RCKIK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie do Działu Personalnego


Szczegółowe informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać w godz. 730-1430 osobiście w siedzibie RCKiK Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Dziale Służb Pracowniczych, pok. 117 lub telefonicznie: (81) 53-289-32; e-mail: kadry@rckik.lublin.pl


Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko ………......…………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane.


1.     Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, (20-078) przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, wpisane do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003874, oraz do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000018652, NIP: 712-24-27-252, REGON: 431029412

2.     Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@rckik.lublin.pl

3.     Państwa dane będą przetwarzane w celu:

        a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

        b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

         c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).

4.     Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.

5.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6.     Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.     Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@rckik.lubllin.com.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 81 532 89 32 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Lublin, 29.11.2019 r.

Partnerzy

facebook