NCK
  • Potrzebna Krew
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników, z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, że warunkiem dokonywania przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki i położne, jest posiadanie przez wymienione osoby aktualnego uprawnienia, uzyskanego po odbyciu stosownego szkolenia w zakresie zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa, do czego obliguje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.z 2017 r. poz. 1026) .
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenia odbywają się w zakresie podstawowym i uzupełniającym. Personel, który uzyskał zaświadczenie na mocy szkolenia podstawowego, w celu prawnego kontynuowania pracy w w/w zakresie, obowiązany jest do odbycia szkolenia uzupełniającego w terminie 4 lat od dnia wydania zaświadczenia.
Powyższe szkolenia RCKiK w Lublinie przeprowadza w oparciu o przepisy wydane na podstawie art.21 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w placówkach służby zdrowia województwa lubelskiego.
Pielęgniarki / położne, są kwalifikowane na poszczególne kursy na podstawie pisemnych zgłoszeń, kierowanych do RCKiK w Lublinie przez jednostki zatrudniające dany personel.
Zgłoszenia należy przesłać:

  • pismem, na adres siedziby RCKiK: 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, jako niezależny dokument podpisany przez Dyrektora jednostki kierującej personel na szkolenie
  • oraz drogą elektroniczną na adres: szkolenia@rckik.lublin.pl, w postaci pobranego tabelarycznego formularza. Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione.

Zgłoszenia należy przesyłać do RCKiK w Lublinie miesiąc przed planowanym szkoleniem.
Zgłoszenie uczestnictwa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy organizatorem kursu a zleceniobiorcą. Należność za uczestnictwo winna być przekazywana na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – Bank Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001.
W przypadku nie dokonania wpłaty wydanie zaświadczenia uczestnictwa w kursach z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa będzie wstrzymane do chwili wpływu należności.

Formularz zgłoszenia na kurs   (Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione)

Program kursów z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Harmonogram kursów (podstawowe i uzupełniające) w 2020 r. z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Cennik kursów od 01 maj 2018 r.

Partnerzy

facebook