NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Dział Pobierania i Preparatyki

Dział Pobierania i Preparatyki zajmuje się pobieraniem krwi i przetwarzaniem pobranej krwi pełnej konserwowanej, osocza i krwinek płytkowych oraz sporządzaniem odpowiednich składników krwi (produktów leczniczych) zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali całego województwa lubelskiego.

W skład Działu wchodzą:

1)      Z-ca Kierownika Działu Pobierania i Preparatyki ds. Pielęgniarstwa i Ekip Wyjazdowych, 

2)      Sekcja Pobrań,

3)      Sekcja Preparatyki.

 

 Z-ca Kierownika Działu Pobierania i Preparatyki ds. Pielęgniarstwa i Ekip Wyjazdowych

1)     Koordynacja merytoryczna pracy personelu pielęgniarskiego w siedzibie, Terenowych Oddziałach oraz na terenowych akcjach poboru krwi w zakresie realizacji procedur związanych z pobieraniem krwi i jej składników oraz przestrzegania zasad aseptyki i higieny we współpracy z kierownikami lub koordynatorami TO i w ścisłej współpracy z Koordynatorem Pracy Terenowych Oddziałów.

2)     Nadzór nad prawidłowością wykonywanych procedur pielęgniarskich

 Sekcja Pobrań

1)     pobieranie krwi i jej składników stacjonarnie i podczas terenowych akcji poboru krwi, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo dawcy, biorcy i personelu,

2)     dokonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu wytworzenia przeciwciał anty - D,

3)     pobieranie osocza od zimmunizowanych dawców,

4)     opieka nad dawcami krwi i jej składników w trakcie pobytu w RCKiK i na terenowych akcjach poboru krwi,

5)     wydawanie dawcom ekwiwalentu kalorycznego,

6)     przekazywanie pobranej krwi i jej składników do Sekcji Preparatyki,

7)     przekazywanie pobranych próbek krwi do badań kwalifikacyjnych do Działu Laboratoryjnego,

 

Sekcja Preparatyki

1)     rozdział krwi na składniki komórkowe i osocze, preparatyka wtórna Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz),Koncentrat Krwinek Płytkowych ( KKP) i osocza,

2)     prowadzenie dokumentacji otrzymywanych składników krwi,

3)     udział w kwalifikowaniu składników krwi do lecznictwa i frakcjonowania,

4)     przekazywanie składników krwi do Działu Dawców i Ekspedycji,

5)     stały nadzór nad zachowaniem prawidłowych warunków przechowywania krwi i jej składników,

6)     zamrażanie osoczowych i komórkowych składników krwi (KKCz i KKP),

7)     przechowywanie i karencjonowanie mrożonych składników krwi,

8)     obsługa wysyłki osocza do fabrycznego frakcjonowania,

9)     napromieniowywanie składników krwi,

 

 

Partnerzy

facebook