NCK
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii

 


 

Kursy dla lekarzy stażystów są realizowane, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora RCKiK w Lublinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, na szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w danym roku, w części dotyczącej transfuzjologii klinicznej.
Terminy kursów w danym roku, RCKiK w Lublinie ustala na podstawie listy lekarzy skierowanych do odbycia stażu podyplomowego na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej, przesłanej do RCKiK Lublinie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Program kursu z zakresu transfuzjologii dla lekarzy stażystów

Harmonogram kursów w 2020 r. (II półrocze) dla lekarzy stażystów

Szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów podyplomowych – HARMONOGRAM kursów na rok 2021


 

Hasło do szkolenia 02-06.11.2020r. 


 

Szczegóły uczestnictwa w szkoleniu z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów

 

 

 

Szkolenie prowadzone będą on-line w terminach: 19 – 23.10.2020 r. i 02 – 06.11. 2020 r.

 

 

 

I. Rejestracja

 

1. Rejestracja na szkolenie odbywa się on-line pod adresem http://e-szkolenia.rckik.lublin.pl/ i polega na założeniu indywidualnego konta użytkownika ze statusem „Student” na platformie Moodle.

 

2. Rejestracja dla wszystkich uczestników rozpoczyna się 10 października 2020 r. o godz. 0:00 i zamyka się 16 października 2020 r. o godz. 23:59, dla osób odbywających szkolenie w dniach 19-23.10.2020 r.
oraz 30 października 2020 r. o godz. 23:59, dlaosób odbywających szkolenie w dniach 02-06.11.2020 r.
Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się na szkolenie.

 

3. Organizator dokonuje weryfikacji listy zarejestrowanych uczestników z listą lekarzy stażystów przekazaną przez ORL w Lublinie.

 

II. Przebieg szkolenia

 

1. Szkolenie na platformie Moodle otwiera się odpowiednio,19października 2020 r. i 02 listopada
o godz. 8:00. Dostęp do treści kursu wymaga podania hasła, które jest podane na stronie RCKiK w zakładce szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii.

 

2. Szkolenie obejmuje 15 tematów, zgodnie z zatwierdzonym programem, które są udostępnianeuczestnikom sukcesywnie w kolejnych dniach szkolenia od godz. 8:00 do godz. 15:00.

 

3. Obowiązkiem uczestników jest zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi, w tym wykładami, filmami instruktażowymi i podanymi aktami prawnymi.

 

4. Uznanie obecności oraz zaliczenie danego tematu szkoleniowego odbywa się na podstawie potwierdzonego zalogowania na platformie edukacyjnejkażdego dnia trwania kursu oraz rozwiązania testu sprawdzającego obejmującego 10 pytań. Próg wymagany do zaliczenia wynosi 7 punktów. Uczestnicy mają obowiązek zaliczenia testu do godz. 23:59 w dniu, w którym udostępnione zostały materiały edukacyjne z zakresu tematyki, którą on obejmuje.

 

5. Brak zaliczenia testu skutkuje niezliczeniem danego tematu szkoleniowego i niedopuszczeniem do kolokwium końcowego.

 

6. Organizator zapewnia uczestnikom możliwość prowadzenia konsultacji z wykładowcami poprzez platformę Moodle z użyciem czatu i forum dyskusyjnego oraz w trybie spotkania on-line poprzez platformę Zoom.

 

III. Zaliczenie szkolenia

 

1. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie kolokwium, które przeprowadzane jest w formie testu
on-line na platformie Moodle w piątym dniu szkolenia. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie wszystkich testów cząstkowych.

 

2. Kolokwium składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczalne jest jedno podejście. Limit czasu wynosi 60 min. Próg wymagany do zaliczenia to 38 punktów.

 

3. W przypadku niezaliczenia kolokwium przeprowadza się test poprawkowy na analogicznych zasadach.

 

4. Za kolokwium sporządza się protokół dokumentujący osiągnięcia użytkowników.

 

            W przypadku braku dostępu uczestnika do kursu należy to zgłosić natychmiast w dniu, w którym rozpoczyna się szkolenia do informatyka sekcji ds. informatycznych pod nr tel. 535 877 222. W przypadku zagadnień organizacyjnych należy dzwonić pod nr tel. 81 532 62 75 w. 115 do godz. 15:00.

 

 

 

 

Kliknij aby zapisać się na szkolenie

 

Partnerzy

facebook