NCK
 • Koronawirus
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Wymiana centrali telefonicznej
 • Chwyć czerwoną nitkę
 • KVPNG

Szkolenia pracowników banków krwi

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 11 grudnia 2012r. (Dz.U. 13.5 z dn. 04.01.2013r. rozdz.3 §16.2 i 17.1) w sprawie leczenie krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami:

 • do zadań banku krwi należy w szczególności: składanie zamówień na krew i jej składniki w centrum krwiodawstwa, zgodnie z zamówieniami z klinik / oddziałów szpitala; odbiór, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników do klinik / oddziałów szpitala; prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników; prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników i przekazywanie sprawozdań do centrum krwiodawstwa
 • w/w czynności mogą wykonywać osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie medyczne, przeszkolone w centrum krwiodawstwa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, w oparciu o obowiązujące przepisy, przyjmuje na szkolenie osoby z podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, podlegających w zakresie krwiolecznictwa merytorycznemu nadzorowi RCKiK w Lublinie.
Osoby nowozatrudnione w bankach krwi podmiotów leczniczych województwa lubelskiego po wejściu w życie w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia powinny odbyć w RCKiK w Lublinie 2-dniowe, zakończone kolokwium, indywidualne szkolenie podstawowe. Osoby te mogą zostać przyjęte na szkolenie w RCKiK w Lublinie pod warunkiem odbycia min. 3-miesięcznego szkolenia w miejscu pracy, prowadzonego przez kierownika banku krwi lub osobę przez niego upoważnioną.
Osoby zatrudnione w bankach krwi podmiotów leczniczych województwa lubelskiego przed wejściem w życie w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia powinny odbyć w RCKiK w Lublinie 1-dniowe, zakończone kolokwium, szkolenie uzupełniające.
Pracownicy banków krwi kwalifikowani są na poszczególne szkolenia na podstawie pisemnych wniosków, kierowanych do RCKiK w Lublinie przez jednostki zatrudniające dany personel.
Wniosek winien zawierać następujące informacje:

 • pełna nazwa placówki, w której zatrudniona jest osoba kierowana na szkolenie;
 • imię i nazwisko zgłaszanej osoby;
 • data urodzenia (dd-mm-rr), numer PESEL;
 • wykształcenie (jeżeli wyższe - uzyskany tytuł);
 • staż pracy w banku krwi;
 • ewentualnie posiadane uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych.

Zgłoszenia należy przesłać:

 • pismem, na adres siedziby RCKiK: 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, jako niezależny dokument podpisany przez Dyrektora jednostki kierującej personel na szkolenie
 • oraz drogą elektroniczną na adres: szkolenia@rckik.lublin.pl, w postaci pobranego tabelarycznego formularza. Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione.

Zgłoszenia należy przesyłać do RCKiK w Lublinie min. miesiąc przed planowanym szkoleniem.
Zgłoszenie uczestnictwa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy organizatorem szkolenia a zleceniodawcą.
W przypadku nie dokonania wpłaty wydanie zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu będzie wstrzymane do chwili wpływu należności.

Ramowy program szkoleń pracowników banków krwi 

Formularz zgłoszenia (Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione)

Cennik szkoleń pracowników banków krwi w 2018 roku

Partnerzy

facebook